Dariusz Wajs - "nie oceniam, mówię tylko to co widzę"

Śledź sprawę »

dariuszwajs.pl > Aktualności > Wojewoda przyznał mi rację, sąd oddalił moją skargę

Wojewoda przyznał mi rację, sąd oddalił moją skargę

Wojewoda Wielkopolski Decyzją z 8 grudnia 2015 roku (nr sprawy: SO-Le.621.13.2015.1) uchylił w całości decyzję burmistrza Rakoniewic w sprawie wymeldowania mnie z lokalu mieszkalnego położonego w Rakoniewicach. W uzasadnieniu tejże decyzji czytamy m.in.:

„W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalił się pogląd, iż spełnienie przesłanki opuszczenia przez zainteresowaną osobę dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje wówczas, gdy jest ono dobrowolne i wynika z jej własnej woli a nie zaś z powodu bezprawnych działań lub zachowań innych osób. Dobrowolność musi wynikać z woli danej osoby, a nie z działania innych osób. Zadaniem organów jest bowiem – przede wszystkim – wszechstronne wyjaśnienie, czy osoba zamierza dobrowolnie opuścić lokal i czy podejmowane przez nią działania wskazują na to, że nie pogodziła się z faktem konieczności opuszczenia lokalu”.

Podobną opinię tyle, że w sprawie miejsca zamieszkania, ma prof. dr hab. Edward Gniewek autor komentarza do Kodeksu Cywilnego (wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s.69) który w ów komentarzu zawarł:

„istotne trudności interpretacyjne spowodować też mogą wcale nie tak rzadkie w obecnej rzeczywistości wypadki związania poszczególnych sfer ludzkiej działalności z różnych miejscowościami (np. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w jednej, prowadzenia działalności zawodowej w drugiej, a posiadania głównych składników majątkowych – nieruchomości – w jeszcze innej miejscowości). Postuluje się w takich sytuacjach – w imię realizacji zasady jednego miejsca zamieszkania przyjętej w art. 28 KC – wskazanie jako miejsca zamieszkania tej miejscowości, z którą dana osoba jest najściślej związana, uwzględniając w ramach dokonywanej oceny całokształt okoliczności konkretnego przypadku, nie wyłączając adresu zameldowania. Moim zdaniem, praktyczne przesądzenie tej kwestii nie będzie w wielu przypadkach możliwe, bez wyraźnego oświadczenia o wyborze jednej miejscowości, dokonanego przez samego zainteresowanego”.

Niestety, sędzia p. Grażyna Radzicka prowadząca wczorajszą rozprawę (tj. 27.01.2016), nie podzieliła opinii prof. dr hab. Edwarda Gniewka mimo złożenia przeze mnie oświadczenia, iż miejscem mojego zamieszkania są Rakoniewice uwzględniając wszystkie argumenty zawarte w tejże.

W związku z powyższym moja skarga na Uchwałę nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została oddalona.

Wyrok jest nieprawomocny, w dniu dzisiejszym złożyłem wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Dodam, że od wydanego wyroku przysługuje mi prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W świetle powyższych faktów i trudności w jednoznacznym interpretowaniu prawa w tym zakresie uważam, że jedyną sensowną decyzją będzie skierowanie tej sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu ostatecznego jej rozstrzygnięcia.

Póki co nic się nie zmieniło, jestem do Waszej dyspozycji. Już wkrótce zapraszam do Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach, w godzinach pełnienia przeze mnie dyżurów radnego. Mam nadzieję, że burmistrz Rakoniewic pozytywnie odpowie na mój wniosek w tej sprawie.