DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Uchwały


Filtruj wg głosowania

Wszystkich uchwał: 81
UCHWAŁA Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 grudnia 2015 w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok Za
UCHWAŁA Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2016 – 2019 Wstrzymujący
UCHWAŁA Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Za
UCHWAŁA Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody w miejscowości Rakoniewice Za
UCHWAŁA Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości bonifikat przy sprzedaży zabudowanej działki gruntu na rzecz najemcy budynku Za
UCHWAŁA Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Za
UCHWAŁA Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Rakoniewice Za
UCHWAŁA Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: częściowego uchylenia uchwały nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Za
UCHWAŁA Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Za
UCHWAŁA Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Za
UCHWAŁA NR XII/71/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie opłaty miejscowej Za
UCHWAŁA Nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: opłaty targowej Wstrzymujący
UCHWAŁA Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Wstrzymujący
UCHWAŁA Nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok Wstrzymujący
UCHWAŁA Nr XII/67/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Za
UCHWAŁA Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Za
UCHWAŁA Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 Wstrzymujący
UCHWAŁA Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Za
UCHWAŁA Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Za
UCHWAŁA Nr XII/62/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2015 r Za

Strona 1 z 512345