DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Program wyborczy

Szanowni Państwo,

przedstawiam Państwu program wyborczy, który jest rezultatem prac wszystkich kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Dariusza Wajsa w wyborach samorządowych 2018. Stawiamy przede wszystkim na samorząd obywatelski, innowacyjność, przejrzystość w działaniu, bezpieczeństwo oraz rozwój.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Wajs
kandydat na burmistrza Rakoniewic

I.Samorząd obywatelski

Podstawowe założenia

 1. Konsultacje społeczne – konsultowanie najważniejszych spraw z punktu widzenia lokalnej społeczności;
 2. Otwarte spotkania burmistrza z mieszkańcami gminy – spotkania poświęcone bieżącym potrzebom, planom na przyszłość, strategiom etc.;
 3. Dyżury radnych – pełnienie przez radnych comiesięcznych stałych dyżurów na podstawie rocznego harmonogramu dostępnego dla ogółu mieszkańców;
 4. Sesje Rady Miejskiej w późnych godzinach popołudniowych – sesje Rady Miejskiej Rakoniewic będą odbywać się w późnych godzinach popołudniowych. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo oraz powinien mieć możliwość uczestniczenia w sesjach organu uchwałodawczego;
 5. Propagowanie inicjatywy uchwałodawczej wśród Mieszkańców – będziemy zachęcać Mieszkańców gminy Rakoniewice do korzystania z instrumentu inicjatywy uchwałodawczej. Taka możliwość przysługuje Mieszkańcom w mysl statutu Gminy Rakoniewice z dnia 6 czerwca 2018 r.;

II.Przyjazny urząd

Podstawowe założenia

 1. Wprowadzenie zasady urzędnik-klient w miejsce urzędnik-petent;
 2. Jeden dzień w tygodniu dłużej – wyznaczenie co najmniej jednego dnia w tygodniu, w którym mieszkańcy będą mogli załatwić sprawy urzędowe w godzinach 10:00-18:00;
 3. Dyżury burmistrza Rakoniewic w godzinach popołudniowych – przynajmniej raz w tygodniu burmistrz Rakoniewic będzie przyjmował interesantów w godzinach 15:00-18:00;
 4. Kontakt z burmistrzem oraz urzędnikami za pośrednictwem nowych technologii – wprowadzimy do powszechnego użytku komunikatory internetowe (np. Skype lub inny komunikator). O wiele spraw będziesz mógł zapytać w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca (będąc w domu, autobusie, pociągu…).
 5. Efektywna i przejrzysta polityka rekrutacyjna – wykorzystanie nowoczesnych metod rekrutacji zaczerpniętych z sektora prywatnego, a także okresowe raporty dot. nowo zatrudnionych pracowników, metodologii oceniania etc.;
 6. Opracowanie procedur – opracowanie i wdrożenie jasnych i czytelnych procedur dot. załatwiania poszczególnych spraw w urzędzie. Procedury będą dostępne w wersji elektronicznej oraz papierowej dostępnej w urzędzie (tzw. karty usług);
 7. Skuteczny przekaz informacyjny – skuteczne informowanie mieszkańców gminy Rakoniewice o najważniejszych sprawach (o przetargach, o konkursach na wolne stanowiska pracy) w sposób tradycyjny oraz drogą internetową (pocztą mailową – newsletter, przy wykorzystaniu aplikacji na telefon etc.);

III.Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Podstawowe założenia

 1. Cykliczne spotkania z przedstawicielami OSP i Policji w celu omówienia najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem na terenie gminy;
 2. Wsparcie dla jednostek OSP – finansowe i prawne wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy;
 3. Wprowadzenie w szkołach skrzynek ratunkowych – skrzynek, do których uczniowie będą mogli wrzucać anonimowe informacje na temat zauważonych wykroczeń/przestępstw w swoim środowisku;
 4. Szkolenia dla mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy;
 5. Promocja telefonów zaufania – promocja ogólnopolskich telefonów zaufania poprzez ich umieszczenie w gablotach informacyjnych oraz na stronie internetowej urzędu;
 6. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych – budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych;
 7. Uwzględnienie interesu mieszkańców przy wydawaniu zezwoleń – uwzględnienie interesu mieszkańców przy wydawaniu zezwoleń na inwestycje przemysłowe oraz handlowe na terenie gminy;
 8. Kosze i pojemniki na psie odchody – zainstalowanie koszów i pojemników na psie odchody.

IV.Gmina dla młodych

Podstawowe założenia

 1. Otwartość na pomysły młodych ludzi:
  • w sferze infrastruktury: skateparki, ścieżki rowerowe, boiska sportowe i inne;
  • w sferze imprez kulturalnych;
  • w sferze imprez sportowych;
 2. „Mała scena” podczas Dni Rakoniewic – udostępnienie zespołom muzycznym, grupom artystycznym itp. sceny podczas Dni Rakoniewic;
 3. Finansowe i merytoryczne wsparcie dla inicjatyw oddolnych

V.Przedsiębiorczość

Podstawowe założenia

Powołanie Społecznej Rady Przedsiębiorców – organ doradczy przy burmistrzu Rakoniewic. Podstawowe cele SRP:

VI.Infrastruktura i inwestycje komunikacyjne

Podstawowe założenia

 1. Poprawa stanu istniejących dróg i rozwój sieci drogowej na terenie gminy;
 2. Skanalizowanie gminy – dążenie do pełnego skanalizowania gminy.;
 3. Rozwój i budowa ścieżek rowerowych;
 4. Likwidacja płatnej strefy parkowania – podjęcie działań w celu likwidacji płatnej strefy parkowania na rakoniewickim rynku na rzecz ograniczonej strefy parkowania;
 5. Obwodnica dla gminy Rakoniewice – wznowienie działań na rzecz budowy obwodnicy dla miejscowości Ruchocice, Rakoniewice i Rostarzewo.

VII.Kultura i Edukacja

Podstawowe założenia

 1. Utworzenie Rakoniewickiego Centrum Animacji Kultury
  podstawowe cele działalności RCAK:

  • upowszechnianie kultury oraz ożywienie lokalnych tradycji kultury;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
  • prowadzenie działań warsztatowych i rekreacyjnych;
  • organizowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań (muzycznych, teatralnych, tanecznych, plastycznych, fotograficznych)
 2. Zmiana formuły organizacji Dni Rakoniewic – zorganizowanie imprezy, która będzie uwzględniała potrzeby i zainteresowania całego przekroju wiekowego mieszkańców gminy;
 3. Organizacja i wspieranie imprez kulturalnych – organizacja imprez kulturalnych, a także finansowe oraz merytoryczne wsparcie dla inicjatyw oddolnych;
 4. Zajęcia pozaszkolne dla dzieci – wdrożenie programu zajęć pozaszkolnych dla dzieci;
 5. Półkolonie dla dzieci – organizacja aktywnych i rozwijających zainteresowania półkolonii w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.

VIII.Sport

Podstawowe założenia

 1. Organizowanie, wspieranie oraz promowanie zajęć i imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych:
  • organizacja turnieju piłki nożnej drużyn sołeckich o Puchar Przechodni Burmistrza Rakoniewic;
  • organizacja imprez uwzględniających nowe formy uprawiania sportu (np. wyścigi na rolkach);
  • wyróżnienia dla zawodników osiągających wybitne osiągnięcia w sporcie pozaszkolnym;
  • wsparcie i rozwój biegów 3-majowych oraz innych imprez biegowych;;
  • organizacja corocznego Gminnego Balu Sportowca – imprezy podsumowującej sportowe dokonania mijającego roku w gminie Rakoniewice
  • stworzenie portalu internetowego poświęconego sportowi w naszej gminie.
 2. Wspieranie rozwoju ośrodków sportowych – m.in. poprzez budowę i modernizację ich zapleczy;
 3. Wspieranie sportu szkolnego – dofinansowanie sfery sportu szkolnego, wyróżnienia dla najzdolniejszych sportowców, promocja sportu szkolnego za pośrednictwem nowych technologii;
 4. Finansowanie sportu sposobem na promocję gminy – dobre wyniki w sportach indywidualnych, zespołowych, a także popularność imprez sportowych (np. Dycha Drzymały) sposobem na promocję gminy Rakoniewice;
 5. Stały kalendarz imprez – organizacja i rozwój kalendarza stałych imprez i zajęć sportowych dla mieszkańców.

IX.Promocja i turystyka

Podstawowe założenia

 1. Wykorzystanie potencjału Jeziora Kuźnickiego – zainicjowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Kuźnickim;
 2. Promocja Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa – współuczestniczenie w promowaniu Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach;
 3. Ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej – podjęcie działań w celu budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na trasie Nowy Tomyśl – Kuźnica Zbąska – Wolsztyn.

Okładka programu wyborczego KWW Dariusza Wajsa
Pobierz program wyborczy KWW Dariusza Wajsa »