Dariusz Wajs - "nie oceniam, mówię tylko to co widzę"

Śledź sprawę »

dariuszwajs.pl > Zapytania > Prawne uregulowanie działki na której znajduje się ulica Słoneczna w Rakoniewicach

#455 | Prawne uregulowanie działki na której znajduje się ulica Słoneczna w Rakoniewicach

23.03.2015 – Pytanie do burmistrza Rakoniewic podczas Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

[Radny Dariusz Wajs]: podjął temat ulicy Słonecznej w Rakoniewicach. Zauważył, że znajdująca się tam droga prawdopodobnie leży na terenie Probostwa. Radny zapytał, czy podjęto jakieś próby uregulowania tej kwestii.

[Burmistrz Tomiak]: odpowiedział, że nie, ponieważ najpierw Gmina chce uregulować sytuację prawną z PKP na tym terenie. Jeśli zostanie uregulowany ten główny ciąg, wówczas Gmina podejmie próby uregulowania również tego odcinka, o którym mówi radny.

08.01.2016 – Złożyłem interpelację podczas XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach

Zgodnie z § 37 Statutu Miasta i Gminy Rakoniewice składam interpelację w sprawie drogi oznaczonej jako działka nr 76 (ulica Słoneczna) w miejscowości Rakoniewice.

Kwestia drogi oznaczonej jako działka nr 76 (ulica Słoneczna) w miejscowości Rakoniewice podnoszona była już kilkukrotnie przez mieszkańców ulicy Słonecznej, m.in. podczas XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się 27 lutego 2013 r. Wówczas – w skardze na Burmistrza Rakoniewic skierowanej do Rady Miejskiej w Rakoniewicach – mieszkańcy podnosili m.in. kwestię infrastruktury drogowej. Co prawda Komisja Rewizyjna, która rozpatrywała ów skargę, nie uwzględniła wszystkich postulatów zawartych w tejże, jednakże uznała, iż widzi potrzebę rozwiązania w przyszłości wszystkich problemów zgłaszanych przez mieszkańców ulicy Słonecznej:

„Komisja widzi potrzebę rozwiązania powyższych problemów. Mając jednak na uwadze potrzeby i podobne problemy na terenie całej Gminy, zadania te będą realizowane sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych. Komisja Rewizyjna uważa, że w obecnym czasie wszelkie prace poprawiające infrastrukturę osiedla powinny być przemyślane, zaplanowane i wykonane na poziomie zapewniającym wieloletnie użytkowanie, a to wiąże się z wysokimi kosztami” (źródło: protokół z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach).

W miesiącu marcu 2015 r. – podczas Komisji Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego (23.03.2015 r.) – zwróciłem się do Burmistrza Rakoniewic z zapytaniem dot. prawnego uregulowania działki nr 76 na której znajduje się przedmiotowa droga (protokół ze wspomnianej Komisji znajduje się na mojej stronie internetowej pod adresem www.dariuszwajs.pl). Wówczas Burmistrz Rakoniewic, w odpowiedzi na moje pytanie, poinformował mnie, iż priorytetową sprawą jest uregulowanie stanu prawnego działki nr 114/1 należącej do Polskich Kolei Państwowych, która przylega bezpośrednio do działki nr 76.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaki jest stan prawny działki nr 76 na dzień dzisiejszy?
  2. Jakie działania zostały podjęte przez Burmistrza Rakoniewic na przestrzeni tych kilku lat, aby uregulować stan prawny działki nr 76?
  3. Czy działka nr 114/1 została przejęta przez Gminę Rakoniewice? Jeśli nie, to jakie działania zostały podjęte przez Burmistrza Rakoniewic w tym celu?

Źródła