DARIUSZ WAJS - KANDYDAT NA BURMISTRZA RAKONIEWIC


dariuszwajs.pl > Zapytania > Naruszenia prawa przez burmistrza Rakoniewic przy wydawaniu koncesji na alkohol

#441 | Naruszenia prawa przez burmistrza Rakoniewic przy wydawaniu koncesji na alkohol

17.02.2015 – Pytanie do burmistrza Rakoniewic podczas IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach

[Radny Dariusz Wajs] …poinformował, że zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego, z 17.10.2014 r., dotyczącym przeprowadzenia kontroli w zakresie zasad wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w zakresie oceny zasad obsługi CIDG. Radny zauważył, że wystąpienie to jest obszerne (składa się z 18 stron), w związku z czym odczytał tylko fragment wskazujący na nieprawidłowości w wydawaniu, wygaszaniu i cofaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Stosowanie nieprawidłowej podstawy prawnej zezwoleń.
 2. Wpisywanie w zezwoleniach niepełnych oznaczeń przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
 3. Wydawanie zezwoleń pomimo braków formalnych, jakie zawierały wnioski.
 4. Brak weryfikacji dokumentów dołączonych do wniosków.
 5. Wydanie zezwoleń bez opinii Komisji, czym naruszono art. 18 ust. 3a ustawy.
 6. Zwracanie się do Komisji o wydanie opinii bez zawiadamiania o tym wnioskodawcy.
 7. Wydawanie przez Komisję opinii bez zastosowania art. 106 i art. 124 Kpa.
 8. Stosowanie w oświadczeniach o wartości sprzedaży alkoholu, zapisu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych.
 9. Brak weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
 10. Wydanie z naruszeniem prawa zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, w lokalu znajdującym się na terenie ośrodka wypoczynkowego – naruszenia art. 14 ust. 6 ustawy.
 11. Wydanie na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5 dwóch decyzji o wygaszeniu zezwoleń, które nie zostały doręczone przedsiębiorcy.

Radny zwrócił się z następującymi pytaniami:

 • czy radni poprzedniej kadencji zostali poinformowani o tym wystąpieniu pokontrolnym,
 • jakie konsekwencje zostały wyciągnięte wobec tego pracownika,
 • jakie konsekwencje zostały wyciągnięte wobec przełożonego tego pracownika,
 • jakie działania naprawcze zostały wprowadzone w związku z takimi zaniedbaniami.

[Burmistrz Tomiak]: Radnemu D. Wajsowi Burmistrz odpowiedział, że uczestniczył w spotkaniu z osobą, która przeprowadzała kontrolę. Kontrola taka była przeprowadzona po raz pierwszy, zatem i poprzedni i obecny pracownik, mimo obowiązujących przepisów, działali trochę po omacku. Przekaz generalnie był taki, że wszystko jest źle. Burmistrz zwrócił jednak uwagę, że niejednokrotnie na sprawy patrzy przez pryzmat wnioskodawcy, a nie obowiązujących przepisów, nawet jeśli jest to na granicy prawa. Poinformował dalej, że radni poprzedniej kadencji nie zostali zapoznani z protokołem pokontrolnym, ponieważ jest on ogólnie dostępny i każdy mógł się z nim zapoznać (był on skierowany na ręce Burmistrza). Nie wyciągnięto żadnych konsekwencji wobec tego pracownika ani jego przełożonego. Co do działań naprawczych, Burmistrz poinformował, że spotkał się z pracownikiem, który wykonuje te czynności, także z członkami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwrócono uwagę na kwestie, z których albo sobie nie zdawano sprawy, albo nie zauważano ich lub trwało się w błędzie, który się powtarzał. Burmistrz wyraził zdanie, że to wystąpienie pokontrolne wpłynie na to, że następna kontrola wykaże, że te główne zarzuty już się nie pojawiają. Obecnie komisja kontroluje niektóre punkty w sposób bardziej radykalny. Tam, gdzie sprawa jest ewidentna, odmawia się przyznania koncesji na sprzedaż alkoholów danej kategorii procentowej. Zobowiązano także Gminę do kontrolowania deklaracji składanych przez przedsiębiorców dotyczących ilości sprzedaży danego alkoholu.

[Radny Dariusz Wajs]: stwierdził, że być może innym sprawność wypowiedzi udzielanych przez Burmistrza imponuje, osobiście oczekuje jednak konkretnych odpowiedzi. Przypomniał, że pytał m.in. o podjęte działania naprawcze, a Burmistrz w zasadzie na to nie odpowiedział. Tymczasem możliwości naprawczych jest wiele m.in. można takiego pracownika wysłać na szkolenia, kursy itd. Dalej zauważył, że osoba zajmująca się tymi sprawami (co można wyczytać z Biuletynu Informacji Publicznej) zatrudniona jest w Urzędzie od 2009 roku. W uzasadnieniu do wyboru tej osoby podczas konkursu napisano, że osoba ta świetnie zna się na sprawach informatyki, tymczasem sam nabór dotyczył zatrudnienia na stanowisku ds. pożytku publicznego, ochrony danych osobowych i informatycznych. Ciekawe jest to, że w uzasadnieniu pisze się, że osoba ta jest specjalistą w sprawach informatyki, nagle zajmuje się wieloma innymi sprawami, a teraz okazuje się, że przez 6 lat nie potrafiła nabyć podstawowych kompetencji. Radny przypomniał, że na grudniowej sesji Burmistrz również kwestionował protokół ciała kolegialnego, uznając, że nie do końca było ono sprawiedliwe i skrzywdziło pracowników Urzędu Gminy. W tym przypadku Burmistrz stosuje podobną argumentację, co, zdaniem radnego, jest kompromitujące. Radny powiedział, że oczekuje odpowiedzi jakie zostały wprowadzone działania naprawcze i dlaczego nie wyciągnięto w stosunku do tej osoby, lub tych osób, konsekwencji. Dalej radny opowiedział, jak zasada odpowiedzialności funkcjonuje w firmach prywatnych.

[Burmistrz Tomiak]: Burmistrz podziękował radnemu, że zwraca uwagę na jego sprawność wypowiedzi. Przypomniał, że zaraz po szkole średniej pracował jako sprzedawca w sklepie radiowo- telewizyjnym, następnie w smażalni ryb, dalej w ubojni indyków, jako pomocnik murarza, w pieczarkarni i wie, co to jest system kar i nagród i ciężka praca.

Źródła